به وب سایت موسسه فرهیختگان دانش آفاق خوش آمدید

گواهینامه و افتخارات

گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت

گواهی کانون ارزیابی از سازمان اداری و استخدامی کشور

گواهی کانون ارزیابی