به وب سایت موسسه فرهیختگان دانش آفاق خوش آمدید

آموزش

خدمات موسسه آموزشی و پژوهشی فرهیختگان دانش آفاق

حوزه ی آموزش

چشم انداز :

یکی از معتبرترین موسسات در حوزه آموزش و بهسازی سرمایه انسانی و توسعه مدیریت در سازمان های خدماتی ، بنگاه های اقتصادی ، تولیدی ، اقتصادی در سطح ملی ، دولتی و بخش خصوصی .

آموزش کارمندان دولت

ماموریت:

ارائه آموزش های نوین با هدف توانمند سازی نیروی انسانی و با بهره گیری از فناوری های نوین.

اهداف مرکز ارزیابی موسسه فرهیختگان دانش آفاق

ارزش ها:

احترام به فراگیران و کارفرمایان ؛

تعهد به ارائه خدمات با دقت و سرعت ؛

ایجاد بستر مناسب آموزش همراه با یادگیری و مهارت.

ماموریت

اهداف:

بهبود شرایط حضور در بازارهای هدف داخلی ؛

بهبود سیستم های کیفیت رضایت مندی مشتریان با تاکید بر پویایی و بهره وری ؛

حفظ حداکثری مشتریان وفادار .

اهداف

استراتژی ها:

متناسب ساختن دانش مدیران و کارشناسان از طریق بهره مندی از اساتید شناخته شده و تیم های کارآمد مبتنی بر پیشرفت های علمی و فن آوری های نوین؛

 

کاربردی نمودن آموزش در محیط کار و استفاده از تجربیات موفق ؛

 

افزایش کیفیت یادگیری و آموخته ها و کنترل ” بازگشت سرمایه ” در زمینه آموزش ؛

 

سهولت دسترسی به حجم بالایی از اطلاعات و دانش های موجود در سازمان ها و

بنگاه های اقتصادی ؛

 

فراهم آوردن زمینه همکاری متقابل با مراکز علمی و اندیشمندان صاحب نام داخل و خارج کشور ؛