به وب سایت موسسه فرهیختگان دانش آفاق خوش آمدید

کانون ارزیابی

گواهی کانون ارزیابی

کانون ارزیابی و توسعه شایستگی موسسه آموزشی و پژوهشی فرهیختگان دانش آفاق

مقدمه 

در گزینش افراد شایسته برای مشاغل مدیریتی و کارشناسی ، روش های متعددی با هدف تشخیص و تطبیق ویژگی ها و شایستگی های کارکنان ؛ مشاغل طراحی شده و به اجرا درآمده است. یکی از مهمترین رویکردها که مورد توجه قرار گرفته و به صورت گسترده در سازمانها و بنگاه های اقتصادی از آن استفاده می شود مرکز ارزیابی و توسعه ( Assessment & Development Center ) می باشد.

این مراکز از مهمترین و معتبرترین روش های ارزیابی به شمار می روند و تصمیم گیری کم خطاتر و معتبرتری از آنها منتج شده است.

فرآیند ارزیابی شایستگی

فرآیند ارزیابی شایستگی در سه حیطه مختلف مورد استفاده قرار می گیرد که در ادبیات رایج عبارتند از « تشخیص » « آموزش » « ارتقاء و توسعه کارکنان » که برای به اجرا درآوردن این فرآیند فعالیت ها یا زیر فرآیندهایی مورد استفاده قرار می گیرند.


اهداف کانون

مهمترین دلایل استفاده از کانون های ارزیابی جذب ، انتصاب ، حفظ و توسعه مهارت ها و شایستگی ها کارکنان است . سازمان های موفق ، مدیران میانی و ارشد و حتی کارشناسان خود را با توجه به بازخورد کانون ارزیابی به کار می گمارند. با اجرای مناسب کانون های ارزیابی بر اساس مدل شایستگی های سازمان می توان به اهداف زیر دست یافت :

– گزینش ، انتصاب و ارتقاء سرپرستان ، کارشناسان و مدیران 

– اطمینان از شایستگی افرادی که در پست های کلیدی سازمان جذب یا حفظ شده اند.

– شناسایی فرد مناسب برای مدیریت های ارشد و میانی و پست های حساس تخصصی ( جانشین پروری ).

– شناسایی نیازهای آموزشی و توسعه افراد و سرمایه گذاری آموزشی هدفمند.

– ایجاد بانک اطلاعاتی در خصوص استعدادها و توانمندی های افراد.

– رقابت سالم و مبارزه با روزمرگی و یکنواختی در داخل سازمان

– بررسی تناسب شغل و شاغل با توجه به نتایج کانون ارزیابی هر یک از ارزیابی شوندگان

– ترویج فرهنگ شایسته سالاری

اهداف مرکز ارزیابی موسسه فرهیختگان دانش آفاق

دستاوردهای کانون

1 – ایجاد بستر استفاده موثر از مدیران فعلی و بهبود نظام حفظ و نگهداری نیروی انسانی کارآمد

2 – تعیین نیازهای آموزشی و سرمایه گذاری آموزشی هدفمند

3 – بررسی مشکلات سازمان از دیدگاه مدیران و کارشناسان

4 – بررسی تناسب شغل و شاغل با توجه به شناسایی ارزیابی شوندگان

5 – تسهیل جابجایی و چرخش شغلی در سطوح مختلف

6 – تسهیل در تصمیم گیری های مدیریتی با ارائه گزارش های بازخورد مناسب

7 – طراحی برنامه های آموزش سازمانی شایستگی محور ( CBT (Competency Based Training

8 – طراحی و تدوین برنامه توسعه فردی IDP (Individual Development Planing )

9 – طراحی و تدوین برنامه توسعه مدیریتی (MDP (Management Development Planning 

دستاوردهای مرکز ارزیابی موسسه فرهیختگان دانش آفاق

عوامل موثر بر مراکز کانون ارزیابی و توسعه

مراکز ارزیابی بر چهار عنصر اساسی متکی هستند : شایستگی ها ، ابزارها ، ارزیاب ها و داوطلبان ارزیابی ( ارزیابی شوندگان ) . در واقع کانون ارزیابی با تعامل افراد شرکت کننده در کانون با تمرین ها ، ارزیاب ها و شایستگی های مورد سنجش شکل می گیرد.

1 - شایستگی ها

شایستگی ها مشتمل بر خصوصیات در برگیرنده ی یک فرد است که وی را قادر می سازد در شغل ، نقش یا موقعیتی که به وی داده شده است ، عملکرد بالایی داشته باشد.

در حقیقت ، شایستگی هابه رفتارهای هدفمندی دلالت دارند که شامل یکی از عناصر زیر می باشند :

– دانش : معلومات شغلی ، اطلاعات و تخصص مرتبط با شغل ( مانند دانش کامپیوتری )

– مهارت ها : توانایی انجام کارهای مرتبط با هدف های شغلی ( مانند برنامه نویسی کامپیوتری )

– نگرش ها و ارزش ها : ترجیهات و یا مفروضات ذهنی فرد ( مانند انصاف و عدالت جویی )

– ویژگی ها : خصوصیات شخصیتی پایدار افراد هستند و نحوه توصیف ما از آن ها را نشان می دهند ( مانند انطباق پذیر بودن فرد )

– انگیزه ها : افکار ناخودآگاه و ترجیحاتی هستند که رفتار فرد را تحریک می کند. ( مثلا حس کمال طلبی ، انجام بهتر کارها را می طلبد و تحریک می کند . )

– خودانگاره : دیدگاهی است که افراد نسبت به خود دارند. ( مانند دیدن خود به عنوان یک فرد با رفتار حرفه ای )

 

2 - ابزارها و تمرین ها

دومین عامل مهم در طراحی کانون های ارزیابی ابزارهایی است که در آن مورد استفاده واقع می شوند. ویژگی اصلی و متمایز کننده کانون های ارزیابی از سایر روش های ارزیابی ، ابزارها و تمرین هایی هستند که در آن به کار می روند . اساس کانون ارزیابی بر شبیه سازی شرایط کاری افراد و قرار دادن ایشان در محیط است که تا حد امکان مشابه کار آنان است.

 

3 - ارزیاب ها

یکی از عوامل موثر بر کانون های ارزیابی ، ارزیاب ها هستند . ارزیاب ها باید شناختی دقیق از مفهوم شایستگی ها و مدل مورد استفاده ، ابزارها و تمرین ها ، روش ارزیابی شامل مشاهده ، ثبت رفتار  و تخصیص شایستگی ها و تکنیک های مصاحبه داشته باشند تا بتوانند قضاوتی مناسب در مورد شایستگی های فرد مورد ارزیابی داشته باشند.

4 - داوطلبان ارزیابی (ارزیابی شوندگان)

کانون های ارزیابی به طور عمده برای سنجش شایستگی های مدیران و کشف استعدادها برای قرار گرفتن در مسیر توسعه ای و جانشین پروری طراحی شده اند.

 

استفاده از روش کانون ارزیابی برای کشف استعدادهای مدیریتی در بین کارشناسان بسیار مرسوم است . این برنامه ها با عناوین مختلفی مثل مدیران سایه ، مدیران فردا ، مدیران آینده و … در سازمان ها اجرا شده اند. بطور کلی از کانون ارزیابی می توان برای تمامی کارکنان بهره برد اما با توجه به هزینه ی بالای آن برای مدیران ، شاغلین شغل های استراتژیک و افرادی که ممکن است در این مسیر قرار بگیرند ، کاربرد بیشتری دارد.

ابزارها و تمرین های کانون ارزیابی

اقدامات انجام شده مرکز کانون ارزیابی موسسه فرهیختگان دانش آفاق تا کنون

 

 شرکت تهیه و تولید و شرکت های تابعه

 
1 – طلای موته
2 – فروکروم سبزوار 
3 – پیر بکران 
4 – البرز مرکزی 
5 – مرکز تحقیقات یزد 
6 – نخلک 
7 – فسفات آسفوردی یزد 
8 – نفلین کلبیر 
9 – شرکت آسفالت طوس 
10 – شرکت بهره برداری فولاد سازی آپکو 
11 – مجتمع آهن و فولاد ارفع .