به وب سایت موسسه فرهیختگان دانش آفاق خوش آمدید

پروژه ها

آنچه می توانیم در حوزه پژوهش انجام دهیم

حوزه ی مدیریت ارشد و نظام های مدیریتی

طراحی کسب و کار (Business Plan )

مدیریت فرآیندهای کسب و کار ( Business Processes )

طراحی ساختار سازمانی ( Organizational Structure )

تدوین و استقرار نظام ارزیابی عملکرد سازمانی ( Organizational Performance Appraisal )

طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت منابع سازمانی ( Human Resource Management )

آنچه تا کنون در حوزه پژوهش انجام داده ایم

آنچه می توانیم در حوزه آموزش انجام دهیم

 • نیاز سنجی در حوزه ی آموزش
 • تهیه شناسنامه آموزشی برای متصدیان مشاغل پست های سازمانی
 • تدوین ضوابط ، مقررات و دستورالعمل‌های موردنیاز در حوزه آموزش
 • اندازه گیری و سنجش میزان اثربخشی آموزش
  طراحی بسته‌های آموزشی در زمینه های عمومی و تخصصی مورد نیاز سازمان ها و موسسات خدماتی ، اقتصادی ، بازرگانی ، تولیدی ، صنعتی ، معدنی و …
  طراحی و تولید محتوای آموزش الکترونیکی ( چند رسانه ای )
  طراحی و برگزاری همایش ها ، سمینارها و کارگاه های علمی با دعوت از متخصصان و صاحب نظران داخل و خارج از کشور
  طراحی و برگزاری دوره های آموزش شغلی در حوزه‌های مدیریت ، فنی ، اداری و مالی

آنچه تا کنون در حوزه آموزش انجام داده ایم