به وب سایت موسسه فرهیختگان دانش آفاق خوش آمدید

پژوهش

خدمات موسسه آموزشی و پژوهشی فرهیختگان دانش آفاق

حوزه ی پژوهش

حوزه ی مدیریت ارشد و نظام های مدیریتی

مدیریت استراتژیک : ( Strategic Management )
 

طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی استراتژیک ؛

تدوین استراتژی در سطوح مختلف ؛

برنامه ریزی عملیاتی در سطوح مختلف ؛

طراحی و پیاده سازی روش های اجرا و کنترل استراتژی ؛

استقرار نظام کنترل استراتژیک ؛

نظام های مدیریتی

طراحی کسب و کار : ( Business Plan )

شناخت مولفه های درونی و بیرونی موثر بر کسب و کار شرکت ها با تاکید بر مزیت رقابتی؛

 

تحلیل روند و شناخت مولفه اساسی در تعیین موفقیت در کسب و کار و ارائه راه کارهای اجرایی ؛

 

تهیه مدل کسب و کار ( Business Model ) و شبیه سازی کسب و کار در یک بازه زمانی.

طراحی کسب و کار

مدیریت فرآیندهای کسب و کار : (Business Processes)

مدل سازی فرآیندها و تدوین شناسنامه فرآیندهای سازمانی و استقرار نگرش فرآیندی ؛

 

حذف رویه های موازی و اثربخش تر کردن فرآیندهای سازمانی ؛

 

اجرای سیستم های اندازه گیری مقادیر کارکرد و اثر گذاری اجرای فرآیندها ؛

 

ارائه طرح های بهبود و ارتقاء.

طراحی ساختار سازمانی : ( Organizational Structure )

بازبینی و طراحی ساختار سازمانی ؛

 

طراحی تشکیلات تفصیلی و احصای پست های سازمانی مورد نیاز ؛

 

مهندسی سازمان و عارضه یابی و آسیب شناسی سازمانی.

طراحی ساختار سازمانی

تدوین و استقرار نظام ارزیابی عملکرد سازمانی :

( Organizational Performance Appraisal )

طراحی نظام ارزیابی عملکرد سازمانی بر اساس الگوهای علمی و استقرار آن ؛

 

طراحی ابزارهای کنترلی.

طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت منابع سازمانی :

( Human Resource Management )

برنامه ریزی منابع انسانی بر مبنای برنامه استراتژیک سازمان ؛

 

استقرار نظام جذب و استخدام نیروی انسانی ؛

 

تجزیه و تحلیل مشاغل و تدوین شناسنامه استاندارد شغلی ؛

 

طراحی نظام حقوق و دستمزد کارکنان ؛

 

طراحی و اجرای نظام ارزیابی عملکرد کارکنان ؛

 

طراحی و اجرای نظام های انگیزشی و پرداخت پاداش بر مبنای مطالعه سازمانی و با در نظر گرفتن موقعیت استراتژیک سازمان ؛

 

همکاری در پیاده سازی نظام طبقه بندی مشاغل.

طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت منابع سازمانی